BYK Logo

铸造和耐火材料用助剂

铸造和耐火材料
膨润土基粘土在许多铸造和耐火材料中起着重要作用。作为砂浆或耐火材料的粘接料,BENTOLITE产品系列的突出特点在于其铁/金属含量非常低。铸造涂料通常要满足一系列性能,毕克化学助剂则可用于调整铸造涂料的润湿性、消泡性和流变性。

产品筛选


筛选

应用市场

Tradename

No results

食品接触状态

No results
显示 2 更多 折叠

Bio-based Carbon Content

41%
96%
Min value
%
Max value
%
No results

产品组

No results