BYK Logo

BYK-MAX HS 4306

Granulated thermal stabilizer masterbatch based on inorganic salts for use in polyamide compounds to increase the thermal stability.

产品信息

保质期(月): 24

(按照产品文件所规定的条件储存在未开封的原始包装中)

文档

产品数据页

所有应用

REACH

(化学品的注册,评估,授权和限制)

化学品安全技术说明书

丹麦语
保加利亚语
克罗地亚语
英语
英语
匈牙利语
法语
德语
希腊语
德语
希腊语
德语
意大利语
拉脱维亚语
挪威语
捷克语
斯洛伐克语
斯洛文尼亚语
英语
西班牙语
葡萄牙语
俄语
法语
荷兰语
法语
德语
波兰语
英语
爱沙尼亚语
瑞典语
英语
法语
意大利语
德语
立陶宛语
罗马尼亚语
芬兰语
英语
荷兰语
葡萄牙语
西班牙语
英语
下载所有数据页(0)