BYK Logo

SCONA TPPP 8104 FA

功能化聚丙烯

产品信息

保质期(月): 36

(按照产品文件所规定的条件储存在未开封的原始包装中)

产品组: 附着力促进剂和偶联剂

文档

产品数据页

All Applications

化学品安全技术说明书

中文
丹麦语
保加利亚语
克罗地亚语
英语
英语
法语
匈牙利语
法语
德语
希腊语
西班牙语
德语
希腊语
德语
意大利语
拉脱维亚语
挪威语
捷克语
斯洛伐克语
斯洛文尼亚语
日语
英语
西班牙语
葡萄牙语
俄语
荷兰语
法语
德语
法语
波兰语
英语
爱沙尼亚语
瑞典语
英语
法语
德语
意大利语
立陶宛语
罗马尼亚语
英语
英语
芬兰语
英语
荷兰语
葡萄牙语
西班牙语
英语
下载所有数据页(0)